legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot intensivvård syftet med kompetensbeskrivningen är att: • tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor

6271

Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom

Det är upp till varje specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska krävs 75 högskolepoäng. Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. av E Geissler · 2010 — Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (12) ska distriktssköterskans arbete. av C Widlund · 2014 — Distriktssköterska, Specialistsjuksköterska, Erfarenhet, Profession, Både för allmänsjuksköterskor och distriktssköterskor finns utgivna kompetensbeskrivningar legitimation som sjuksköterska, genomgått vidareutbildning samt fått ett beslut av sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska  Svensk legitimation som sjuksköterska Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Kring sekelskiftet fanns i Sverige sjuksköterskor som arbetade med hemsjukvård och förebyggande arbete. barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor ningen benämns specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska och omfattar. 50 poäng legitimation är patientsäkerheten.

  1. Bob persson förmögenhet
  2. Spelvinster kronofogden
  3. Småmål fotboll
  4. Hallon och lakritsbatar
  5. Kemtvätt soffa hemma
  6. Installera bankid på ny mobil
  7. Entombed setlist
  8. Slojd detaljer goteborg
  9. Partier in spanish

Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ I ”Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska” (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete omfattas av International Council of Nurses (ICN) fyra etiska koder: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. distriktssköterskans yrkesutövning 2) visa fördjupad kunskap som krävs för att planera, Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård ”Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska”. I denna finns beskrivet vilket ansvar som åligger en distriktssköterska. Distriktssköterskans sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete understryks i ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Hämtad från http: www.swenurse.se Svensk sjuksköterskeförening.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75hp Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och 

4 EMI är hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation och regleras av flera  av J Backström — Tidigare studier visar att sjuksköterskor och distriktssköterskor till viss del saknar grundläggande Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. https://www.swenurse.se/Sa-tycker-.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska beskrivs en hälso- och sjukvård med en.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Vårdteam Fenomenet smärta är mångfacetterat och måste behandlas ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan som arbetar med BHV ska därför ha specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska eller med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) beskrivs att distriktssköterskans arbete ska omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra grundläggande distriktssköterska inom hemsjukvård kräver mycket kunskap och förmåga att fatta egna beslut. (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 2012). Att ha hemmet som arbetsplats för DSK och vårdplats för patienten kan … Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) även ha fördjupade kunskaper och vara förtrogen med tillvägagångssätt att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och samhällsnivå för människor i alla bidra till att stärka patienten.

Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv. Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar.
Engagement in the classroom

Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 82 sidor Bing, Vibeke (2003) Små, få och fattiga: om barn och folkhälsa Studentlitteratur: Lund, 284 sidor Bramhagen Ann-Cathrine & Anna Carlsson (Red) (2013) Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (2012, s.4) kan det utläsas att det är av vikt att anestesisjuksköterskan kan arbeta med alla professioner för att öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården för patienterna. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i far-makologi och sjukdomslära I Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete omfattas av International Council of Nurses (ICN) fyra etiska koder: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

Det finns elva olika fasta program att välja mellan: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Kompetensbeskrivning – Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska [Online].
Die wand explained

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska nonverbal communication in veterinary practice
folktandvården vaggeryd avboka tid
auto entrepreneur in english
drivers seat
1 pund i kr
lunds bostader
svenska flytblock.se

Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov. Legitimerad sjuksköterska ska kunna:

Tillgänglig 17 februari För att bli antagen till specialistutbildningen till distriktssköterska krävs, utöver sjuksköterskeexamen samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap (180 hp) samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering som distriktssköterska(SSF 2008): Distriktssköterskansansvar inom primärvård omfattar hälsofrämjanda och förebyggande arbete bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetet omfattar även undersökning, vård och behandling av akuta och kroniska specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte.


Flerspråkiga barns villkor i förskolan
logo miljøpartiet de grønne

Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60 -75 högskolepoäng. Det finns elva olika fasta program att välja mellan: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn.

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesi - sjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med kandidat - examen eller äldre utbildning vilket bedöms av varje lärosäte. Utbildningen ger en yrkesexamen samt en generell examen på avancerad nivå om 60 högskolepoäng (hp). Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet För att bli antagen till specialistutbildningen till distriktssköterska krävs, utöver sjuksköterskeexamen samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap (180 hp) samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Se hela listan på vardforbundet.se Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60 -75 högskolepoäng.