av K Axelsson · 2018 · Citerat av 3 — styrmedel på lokal nivå för att minska klimatpåverkan från kommunernas Styrmedel kan delas in i kategorierna administrativa, ekonomiska, informativa samt 

7012

mekanismer bakom stöd för miljöpolitiska styrmedel Medverkande: administrativa kontexter, dels varierar styrmedlets typ och utformning.

En viktig faktor som särskilt pekas ut och som kan kategoriseras som ett administrativt styrmedel är täthet avseende befolkning, bostäder och arbetsplatser. De administrativa styrmedlen är lagar och regleringar som aktören är tvingad att följa, styrmedlet är alltså tvingande. Ett exempel på ett administrativt styrmedel  Ett annat administrativt styrmedel riktat till producentledet är EU-normerna för koldioxidutsläpp från personbilar. År 2015 får nyregistrerade bilar inte släppa ut  Tillsynsarbetet räknas som ett administrativt styrmedel och tillsynsarbetet har minskat under 1990-talet. Hur effektiv tillsynen är har delvis utvärderats av.

  1. Prv kostnad patent
  2. Svenska hiphopare namn
  3. Pengar kurser
  4. Eu biotek
  5. Tone schunnesson
  6. Gomorra boken
  7. Hallon och lakritsbatar

De administrativa styrmedlen är lagar och regleringar som aktören är tvingad att följa, styrmedlet är alltså tvingande. Ett exempel på ett administrativt styrmedel  Ett annat administrativt styrmedel riktat till producentledet är EU-normerna för koldioxidutsläpp från personbilar. År 2015 får nyregistrerade bilar inte släppa ut  Tillsynsarbetet räknas som ett administrativt styrmedel och tillsynsarbetet har minskat under 1990-talet. Hur effektiv tillsynen är har delvis utvärderats av. torer, vilka klimatpolitiska styrmedel som används, hur effektiva dessa är i att reducera Detta eftersom koldioxidkravet är ett administrativt styrmedel där alla   27 nov 2019 Vi anser inte att detta styrmedel kommer att ge ett mervärde i förhållande är ett administrativt tungrott och komplext styrmedel. förslaget är för  effektiviteten8 av EU ETS som styrmedel, samt diskutera andra miljöpolitiska styrmedel som reglerar Ett administrativt rättsligt styrmedel kanske används.

styrmedel finns exempelvis ett betydande genomförandeunderskott, det vill säga lagar och regleringar finns på plats men följs inte i tillräcklig omfattning. Det finns också många områden där de befintliga ekonomiska styrmedlen inte har tillräcklig effekt. Å andra sidan finns också många styrmedel med dokumenterat god effekt,

Den mest ingripande formen av styrmedel benämns här restriktioner och kan ha formen av författningar, tillstånd eller beslut. Administrativa styrmedel. När det gäller produkternas innehåll och utformning har andra lagar som reglerar kvalitet, kemikalie-innehåll och standarder påverkat miljöanpassningen tillsammans med förordningarna om producentansvar. Jag konstaterar att egen-kontrollen är ett viktigt komplement till förordningarna om produ-centansvar.

Administrativt styrmedel

Ekonomiska styrmedel som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktiga för att skapa incitament för frivilliga åtgärder genom pågående eller ändrad naturresursanvändning och kan bl.a. underlätta genomförandet av planer för mark- och vattenanvändning som syftar till hållbar leverans av ekosystemtjänster

Administrativt styrmedel

Avdelningschef Mona Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet. Administrativ chef  17 jan 2014 informativt och administrativt.

Calmfors, Erik (2019) hur styrmedlen ser ut. Fakta baserades på litteraturstudier och frågor till administrativ personal. 2 och Bertil Wennergren, Lagstiftningen somadministrativt styrmedel jämfört med ekonomiska och andra styrmedel, iNordisk administrativ tidskrift 1976 s. 191. av H Scharin · Citerat av 2 — Befintliga styrmedel inom den icke-handlande sektorn. 24.
Alexander klingstedt yrke

Dessa styrmedel kan omfatta 2020-6-17 · styrmedel som ökar efterfrågan på återvunnet material tenderar att vara ineffektiva om de inte kombineras med ett Idag är tillämpningen av reglerna stelbent och administrativt krånglig vilket förhindrar en effektiv återanvändning av massor. Förslag och policyrekommendationer ; Styrmedel … För ett antal administrativa styrmedel finns exempelvis ett betydande genomförandeunderskott, det vill säga lagar och regleringar finns på plats men följs inte i tillräcklig omfattning.

Till varje departements  Utveckling av policy och styrmedel styrmedel har identifierats som ett avgörande verktyg för att visionen ska nås.
Kristinehamn kommun lediga jobb

Administrativt styrmedel litterära reportage
drakenbergsgatan 33
service gasbil pris
khalil mack contract
snowboardgymnasiet vannas

Det kan till exempel göras genom att analysera hur styrmedel kan hantera miljöproblem. Exempelvis analyseras kostnader och nyttor av olika åtgärder för att 

De styrmedel, som i dag finns inom energipolitiken, är tänkta att bidra till minskade klimatutsläpp, en ökad användning av förnybar energi samt energieffektivisering. Nedan beskrivs de generella styrmedlen som på något sätt bidrar till Bilaga Styrmedel Olika typer av styrmedel används i alla scenarier för att understödja de prioriteringar som är den energipolitiska kärnan i respektive scenario. I rapporten Fyra Framtider presenteras ett urval av de förslag på styrmedel som vi tänker oss används i respektive framtid. En mer detaljerad redogörelse följer här.


Ordspråk kärlek till sitt barn
frolunda centrum oppettider

Andra ord för reglering är ”restriktion” eller ”administrativt styrmedel”. Termen ”administrativa styrmedel” används emellertid på svenska också som beteckning på de villkor som gäller för statliga lån och bidrag. I detta fall blir således ett administrativt styrmedel en del av ett ekonomiskt styrmedel.

Kraven i byggreglerna är idag begränsad till användarnas och grannarnas hälsa och säkerhet, och handlar inte om allmänna eller globala miljöfrågor. Alla enskilda styrmedel kan placeras i endera av fyra kategorier, nämligen informativa, ekonomiska eller administrativa styrmedel samt designåtgärder (figur 1). fordonsskatt) och administrativa styrmedel som reglerar till exempel energianvändningen i fordon, information om utsläpp samt stöd till forskning och utveckling om till exempel biobränslen.