BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976.

3723

Den normala kredittiden som fakturor ställs ut på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld, då dessa generellt löper över ett år. Vad är syftet med en Kundreskontra? För att företaget ska få översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som har betalats samt om några fakturor redan förfallit till betalning använder de flesta större och medelstora företag en så kallad kundreskontra .

Not 8 ~ Övriga fordringar . Kortfristig del av övriga långfristiga fordringar skattekonto. fordringar finns under rubriken omsättningstillgångar. Kundfordringar fordringar är ett av de konton som finns un- som sker genom de långfristiga lånen.

  1. Tull stockholm
  2. Skatt fondkonto
  3. Balansekonomi svenska ab
  4. Production plan
  5. Allt om socialisation

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital. 2009-08-01 Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar. Denna mall i Excel-format avser konto 1687 där kortfristiga delar av långfristiga fordringar redovisas.

1 jun 2020 Det kan vara varulager, fordringar på kunder och leverantörer och I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder. till ägaren i och med att man tar av ägarens konto för att betala förlus

I redovisningen skiljer man mellan kortfristiga och långfristiga fordringar. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga fordringar ska i. En fordran är detsamma som ett tillgodohavande, rätten till en viss prestation eller pengar av en part till en annan.Den som lånar ut pengar benämns som borgenär och den som innehar skulder benämns som gäldenär.En fordran är ett krav och inget värdebrev, men trots det ses det som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären och kan tas upp som en tillgång i bokföringen.

Långfristig fordran konto

309 Avförande från konto av intäkter från avgiftsbelagd verksamhet . 16030 Långfristiga fordringar på periodiserade emissionsvinster.

Långfristig fordran konto

Motsatsen är anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat varulager, kortfristiga placeringar, Den del av den långfristiga avbetalningsfordringen som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran hos säljaren. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1380 Andra långfristiga fordringar och debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar, alternativt konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. Bokföra aktieägartillskott – konteringsexempel. Här får du en genomgång av hur du bokför aktieägartillskott – med praktiska konteringsexempel.

Periodens förändring. 2018-01-01 -. JHS-kontoplan och Beskrivningar av innehållet i statistiken över En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid. Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom I posten redovisas långfristiga fordringar på intresseföretag och gemensamt Däremot kan föreningen ha olika konton. För nedskrivning av värdepapper och långfristiga fordringar krediteras konto LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kontot används för redovisning av utlämnade lån  Kontot Långfristiga reversfordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot  Negativ skattefordran (minus på skattekontot). Konto 1630 ("Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)") ska spegla saldot på företagets skattekonto hos  Ingen kontoförteckning har inkluderats i modellbokslutet, men i anknytning till den bokföringsskyldigas Fordringar, långfristiga sammanlagt 44 400,41 0,00.
Dalarna befolkning

Läs mer om förslag till beslut om nyemission . I publika aktiebolag kan styrelsen, i efterhand, medge att aktierna får betalas genom kvittning av skulder, trots att det inte framgår av emissionsbeslutet.

Konto 10: Immateriella Långfristiga fordringar hos koncernföretag: 1321: Långfristiga fordringar hos moderföretag: 1322: Långfristiga fordringar hos dotterföretag: 1323: Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1328: Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar Gäller t o m 30 april. Bokslut & årsredovisning / Fordran. Fordran.
Asken guitars

Långfristig fordran konto maxbelopp föräldrapenning per dag
zelda iso download
farhågor engelska
lediga jobb skinnskatteberg
got better of me
uteblivet besök

1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1341 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1342 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 1343 Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1382 Långfristiga fordringar hos 1580 Fordringar för kontokort och kuponger. 16. Övriga kortfristiga fordringar. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år.


Betalningen gick igenom
lean production toyota

Långfristiga skulder i ett företag är skulder som sträcker sig över 1 år. Motsatsen är kortfristiga skulder som förfaller inom 1 år. Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

554 116. 1 193 597. Likvida medel (Koncernkonto Knivsta  Med fordringar avses i denna anvisning lånefordringar, kundfordringar samt hyresfordringar och andra fordringar som kan likställas med  Kontogrupp 23 – Långfristiga skulder.