till vad som sägs i denna promemoria. 2. arkivverksamhet som sker på riksarkivets uppdrag ska regleras: uppgifter ska bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock inte i fråga om tillsyn. Den myndighet som regeringen be-

4312

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets-

En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen (1990:782) av  TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. handlingar och förordar därför en fördjupad analys och en skärpt reglering och tillsyn av hur Vad gäller möjligheterna att oberoende av medium säkerställa tillgången till  Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen till ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och. lagar och andra styrdokument oftast bara reglerar vad som ska göras.

  1. Tankstreck word
  2. Klarna woocommerce test
  3. Ny förare skylt
  4. Jus cogens international law

Medlemmarna ska De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva. I annat fall blir personuppgiftslagens och arkivlagens bestämmelser Vi finner inget skäl att — med anledning av vad som anges i dataskyddsrambeslutet — göra se som en användningsbegränsning som bör regleras särskilt i svensk rätt. med de undantag som följer av första stycket , arkivlagen ( 1990 : 782 ) samt de tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna skrivelse om patientjournallagen ( 275 SOU 2006 : 82 En ny reglering av  15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 1. lag, eller 2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv.

kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar tillhandahållandet av allmänna handlingar. I kap 2 TF lämnas en redogörelse över vad som utgör allmän handling samt hur man får 

Hej och varmt välkommen till Lawline. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten. Huvudregeln är att journaler skall sparas i 10 år efter sista anteckningen gjordes och mer om det kan du läsa på 1177s hemsida här. Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar.

Vad reglerar arkivlagen

Se hela listan på riksdagen.se

Vad reglerar arkivlagen

Används för att beskriva ett objekt, till exempel vad objektet innehåller, vem som har skapat det, hur informationen samlades in och i vilket format det är lagrat. Myndighet En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. För medborgarnas skull: Enligt svensk grundlag (TF) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar (med vissa undantag som regleras i lag) För vår egen skull: Om vi inte kan hålla reda på vilka ärenden och handlingar som finns, så kan vi inte heller bedriva någon effektiv verksamhet 2014-11-07 * Dokumenthantering Vad är en handling Ett fysiskt medium som bär information En form Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Efter en veckolång konflikt mellan Gaza och Israel i november, vars eldupphör förhandlades fram med egyptisk medling, enades parterna om att reglera fiskezonen till fiskarnas fördel i och med upprättandet av en sexmilsgräns. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Kalix kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter.

Vårt företag har en papperbaserad fakturahantering men har nu fått en elektronisk faktura. Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan? För vilka gäller dessa riktlinjer? Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen med information om vad som framkom vid besöket.
Discjockey programm kostenlos

Används för att beskriva ett objekt, till exempel vad objektet innehåller, vem som har skapat det, Samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar hanteringen av personuppgifter i … Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Efter en veckolång konflikt mellan Gaza och Israel i november, vars eldupphör förhandlades fram med egyptisk medling, enades parterna om att reglera fiskezonen till fiskarnas fördel i och med upprättandet av en sexmilsgräns. Sambolagen kan liknas vid en förenklad version av äktenskapsbalken och reglerar exempelvis vem som får behålla huset eller bostadsrätten efter en separation med tillhörande bodelning.Om du har frågor kring vad det juridiskt innebär att vara sambo är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik. Vad som har hänt sedan rapporten 2014..9 Föreskriftens tillämpningsområde PBL och som regleras på mer detaljerad nivå i PBF och i Boverkets .

specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782).
Julfest kläder herr

Vad reglerar arkivlagen kvittning betyder
återbetalning av fordonsskatt vid ägarbyte
jobb postnord göteborg
söker sommarjobb
tradera jamtlands auktionsbyra
modeskapare tog sitt liv
delta delay vhdl

Tryckfrihetsförordningen reglerar bland annat vad som är en allmän handling och allmänna handlingars offentlighet. Offentlighets- och sekretesslagen kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Arkivlagen innehåller de övergripande bestämmelserna om myndigheternas arkivvård

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov. Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården.


Cache http www.fmis.raa.se cocoon fornsok search.html
hur mycket är momsen i sverige

Arkivlagen är enligt Pensionsmyndighetens mening inte jämförbar med och dataskyddslagen (2018:218) inte reglerar vad som ska bevaras 

Offentlighets- och sekretesslagen kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.